Приета е Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория.

С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения – туристически обекти.

Вижте документа тук:

Naredba Za Kategorizatzia Na Mn Zhr 25.08.2015