ЗАЯВКА – ДОГОВОР ФОРМА 1.2

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 30.12.2019
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ 30.01.2020

Информация за Изложител


Данни за издаване на фактура

* Задължителни полета

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ*
задължителна за всички участници
Брой Ед. цена Сума
  160,00 ЛВ.

Осигурява: вписване в електронния каталог с фирмено лого, контактна информация, анотация на български и английски до 300 знака, 1 паркомясто, покани за коктейл, баджове: до 20 кв.м. – 10 бр., до 50 кв.м. – 30 бр., над 50 кв.м. – 50 бр.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ ЗА СЪИЗЛОЖИТЕЛИ Брой Ед. цена Сума
  90,00 ЛВ.

Осигурява: вписване в електронния каталог с фирмено лого и контактна информация, покани за коктейл, 2 бр. баджове


Допълнителни баджове могат да се заявят срещу заплащане.
НАЕМ ПЛОЩ ЗАЯВЕНА СЛЕД 01.10.2019 г. Кв.м. Ед. цена Сума
ОТВОРЕНА ОТ ЕДНА СТРАНА /мин. 6 кв.м./ 135,00 ЛВ.
ОТВОРЕНА ОТ ДВЕ СТРАНИ /мин. 9 кв.м./ 135,00 ЛВ.
ОТВОРЕНА ОТ ТРИ СТРАНИ /мин. 18 кв.м./ 140,00 ЛВ.
ОТВОРЕНА ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ /мин. 36 кв.м./ 140,00 ЛВ.
Обща сума
ДДС 20%
Тотал

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявката се счита за валидна след заплащане на аванс - ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса правоучастие и 50% от заявената площ в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформа-фактура.
Организаторът не пази изложбени площи след изтичането на този срок.

Окончателната сума с допълнително заявените услуги и оборудване, се заплаща най-късно до 30.01.2020 г.
Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА ВАКАНЦИЯ&СПА ЕКСПО

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

  ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР /ИЕЦ/, 1784 София, бул. Цариградско шосе 174
 • 2. ОРГАНИЗАТОР

  ЕТ ПРИМ ЕКСПО-В. Огнянова; primexpo@primdesign.com,тел.: +359 2 8657265; +359 2 8657365
 • 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  Право на участие имат български и чуждестранни юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на изложението.
 • 3.1. За получаване на виза за влизане в България, ПРИМ ЕКСПО не участва по никакъв начин във формалностите за издаване на визи и писма до Националния имиграционен офис / Националния визов център и няма ангажимент за попълване на гаранционно писмо, което да осигури престой в страната. Ако кандидатът не получи виза, парите за участие ще бъдат връщани според Общите условия на изложението, които са част от договора на Изложителя.
 • 4. РЕГИСТРАЦИЯ

 • 4.1. ЗАЯВЯВЯНЕ НА УЧАСТИЕ

  Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в определените срокове Заявка-договор. Заявката-договор се счита за валидна след авансово заплащане по издадена от ОРГАНИЗАТОРА проформа-фактура.
 • Заявка за участие след крайния срок се приема при възможност, с 10% увеличение на цената и 100% плащане.
 • 4.2. РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪИЗЛОЖИТЕЛИ

  Изложителят е длъжен да регистрира съизложителите на наетата от него площ в Заявката-договор. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва наетата от него площ и да рекламира трети лица и чужди търговски марки без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 4.3. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

  Отказ от участие се приема, ако е направен в писмена форма най-късно до 10.01.2020 г. След изтичане на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 50% от попълнената Заявка-договор и пълната стойност на всички услуги, извършени до момента.

II. УСЛУГИ

 • 1. НАЕМ ПЛОЩ

  ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя заявената изложбена площ, като се съобразява с концепцията за общото пространствено и тематично оформление и изискванията на ИЗЛОЖИТЕЛЯ. В наема на площта се включват: почистване на общите ходови пътеки, сметосъбиране по време на изложението, общо осветление в залите, вентилация и отопление, обща охрана, Wi-Fi. Цената не включва: наем на конструкция, монтаж и демонтаж на щанд, почистване на щандовете, ел. консумация, ел. връзка и ел. табло.
 • 2. СТАНДАРТЕН ЩАНД

  В цената на застроената площ се включват: стандартна конструкция, преградни стени, монтаж и демонтаж, ел. връзка 220 V до 2 KW и ел. консумация, 1 бр. осветително тяло на всеки 2 кв.м., почистване на щанда, подово покритие, стандартно оборудване от 1 бр. информационно бюро, 1 маса за преговори, 2 стола, Wi-Fi. Височина на щанда – 250 см.
 • Разкаширане на табла и почистването им от фолио, други материали и замърсяване се извършва само от организаторите и се заплаща допълнително.

 • 3. ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОРГАНИЗАТОРА

  Изпълнението на щандове по индивидуален проект се оферира допълнително.
 • 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕ ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Изграждането на щандове от външен изпълнител се съгласува с ОРГАНИЗАТОРА. Проектите следва да бъдат представени в срок не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни преди започване на изложението, да отговарят на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност и да съдържат план с отбелязани изводи за телефон, интернет, вода, ток, изгледи – фронтален, страничен и котирана височина на елементите. Съгласуването е задължително условие за получаване на разрешение за изграждане на щандовете, както и подписване на Договор за строителство.
  В случай, че ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не представи проектите и подписаните строителни договори за съгласуване в посочения по-горе срок, дължи на ПРИМ ЕКСПО неустойка в размер на 1,00 (едно) ЕВРО без ДДС на кв.м. върху заявената изложбена площ. Фирмите-изложители, които не са представили своите проекти, не се допускат до строеж. ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да излагат своите материали само на изложбената площ, която са заявили и заплатили в полза на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 5. КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

  Организаторът осигурява срещу допълнително заплащане зали и техническо оборудване в ИЕЦ за провеждане на съпътстващи прояви – презентации, семинари и други рекламни услуги.
 • 6. СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, МИТНИЧЕСКА ОБРАБОТКА И ЗАСТРАХОВКИ

  Единственият и официален спедитор на територията на Интер Експо Център е
  „Експо Логистик” ООД -
  e-mail: expologistik@iec.bg
  тел.: +359 2 9655 296;
  +359 2 9655297;
  факс: +359 2 9655258
 • 7. ОХРАНА

  ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява общата охрана на изложението и не носи отговорност за щети и липси на изложбените щандове, в рамките на работното време, причинени на ИЗЛОЖИТЕЛЯ от трети лица.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

 • За посетители:

  13.02.2020 - от 10,00 до 18,00 ч. /само с баджове/
  14.02.2020 - от 10,00 до 18,00 ч. /свободен достъп/
  15.02.2020 - от 10,00 до 16,00 ч. /свободен достъп/
 • За изложители:

  13.02.2020 - от 08,30 до 18,30 ч.
  14.02.2020 - от 09,30 до 18,30 ч.
  15.02.2020 - от 09,30 до 16,30 ч.
 • Изграждане на щандове от външен изпълнител:

  10, 11 и 12.02.2020 - от 08,30 до 18,30 ч.
 • Освобождаване и демонтаж на изложбени площи:

  15.02.2020 - от 16,30 до 19,30 ч. - 1, 2 и 3 зала
  16.02.2020 - от 08,30 до 18,30 ч. - 1, 2 и 3 зала
  Не се разрешава демонтаж на щандове преди 16,30 ч. на 15.02.2020. При неспазване на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 200 лв.
 • Извънредно работно време се заявява на щанд Информация:

  до 14,00 ч. - 250,00 евро за всеки започнат час;
  след 14,00 ч. - 300,00 евро за всеки започнат час

  Регистрация на участниците се извършва на щанд ИНФОРМАЦИЯ на 12.02.2020 г. Внасяне и изнасяне на изложбен реквизит се извършва през служебните входове на залите. Организаторът осигурява безплатно 1 паркомясто за целия период на изложението за основен изложител.

 • Престоят на паркинга е разрешен само в рамките на работното време на изложението.

IV. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

 • Цените важат за целия период на Изложението.
  ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% такса участие и 50% от стойността на заявената площ в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформа-фактура. Окончателната сума с допълнително заявените услуги и оборудване, се заплаща най-късно до 30.01.2020 г.
  Отказ от заявени допълнителни услуги и оборудване се приема до 10.01.2020. След този срок се заплащат на 100%. Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие. Услуги, заявени след крайния срок или по време на изложението, се изпълняват при възможност и след тяхното заплащане с 10% увеличение на цената.
 • БАНКОВА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАТОРА /в лева/:

  ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
  Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
  Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
  BIC: BPBIBGSF

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Изложителят е информиран, че част от предоставената информация по настоящия договор съдържа лични данни, които са обект на специална закрила съгласно действащото законодателство. С подписването на настоящия договор, Изложителят дава своето съгласие на Организатора да събира, обработва и предоставя на институции и трети лица предоставените му лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и изискванията на действащото законодателство. Изложителят има право на достъп до предоставените лични данни, съхранявани от Организатора, като се задължава при промяната им да уведоми незабавно Организатора.
 • 2. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ

  ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва указанията на ОРГАНИЗАТОРИТЕ и на противопожарната охрана. Всички конструкции, рекламни материали и експонати, трябва да съответстват на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Не е разрешено тютюнопушенето в залите и фоайетата, както и складирането на запалителни материали.
 • 3. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  При настъпили форсмажорни обстоятелства или друго събитие извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.
 • 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
  За неуредени случаи между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF