ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНД ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ФОРМА 2.3

KРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 10.03.2021
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ 30.03.2021

Изложител


Данни за издаване на фактура

* Задължителни полета

Изграждането на щандове от външен изпълнител се съгласува с ОРГАНИЗАТОРА. Проектите следва да бъдат представени в срок не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни преди започване на изложението, да отговарят на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност и да съдържат план с отбелязани изводи за интернет, вода, ток, изгледи – фронтален, страничен и котирана височина на елементите.

Фирми, които сами изграждат своите щандове заявяват допълнително ел. захранване, ел. табло и др. технически услуги.

Технически услуги

Всички цени са в лева, без включен ДДС.Обща сума
ДДС 20%
Тотал

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявката се счита за валидна след заплащане на аванс. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от такса правоучастие и 50% от заявената площ в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформа-фактура.

Организаторът не пази изложбени площи след изтичането на този срок.

Окончателната сума с допълнително заявените услуги и оборудване, се заплаща най-късно до 30.01.2021 г.

Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

Декларирам, че съм запознат с общите условия и задължения на страните.


ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401
BIC: BPBIBGSF