ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2023

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР /ИЕЦ/, 1784 София, бул. Цариградско шосе 174

 1. ОРГАНИЗАТОР

ЕТ ПРИМ ЕКСПО-В. Огнянова; primexpo@primdesign.com,тел.: +359 2 8657265; +359 2 8657365

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат български и чуждестранни юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на изложението.

3.1       За получаване на виза за влизане в България, ПРИМ ЕКСПО не участва по никакъв начин във формалностите за издаване на визи и писма до Националния имиграционен офис / Националния визов център и няма ангажимент за попълване на гаранционно писмо, което да осигури престой в страната. Ако кандидатът не получи виза, парите за участие ще бъдат връщани според Общите условия на изложението, които са част от договора на Изложителя.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1       ЗАЯВЯВЯНЕ НА УЧАСТИЕ

Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в определените срокове Заявка-договор. Заявката-договор се счита за валидна след авансово заплащане по издадена от ОРГАНИЗАТОРА проформа-фактура.

Заявка за участие след крайния срок се приема при възможност, с 10% увеличение на цената и 100% плащане.

4.2       РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪИЗЛОЖИТЕЛИ

Изложителят е длъжен да регистрира съизложителите на наетата от него площ в Заявката-договор. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва наетата от него площ и да рекламира трети лица и чужди търговски марки без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

4.3       ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Отказ от  участие се приема, ако е направен в писмена форма най-късно до 10.01.2023 г. След изтичане на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 50% от попълнената Заявка-договор и пълната стойност на всички услуги, извършени до момента.

 1. УСЛУГИ
 2. НАЕМ ПЛОЩ

ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя заявената изложбена площ, като се съобразява с концепцията за общото пространствено и тематично оформление и изискванията на ИЗЛОЖИТЕЛЯ. В наема на площта се включват: почистване на общите ходови пътеки, сметосъбиране по време на изложението, общо осветление в залите, вентилация и отопление, обща охрана, Wi-Fi. Цената не включва: наем на конструкция, монтаж и демонтаж на щанд, почистване на щандовете, ел. консумация, ел. връзка и ел. табло.

 1. СТАНДАРТЕН ЩАНД

В цената на застроената площ се включват: стандартна конструкция, преградни стени, монтаж и демонтаж, ел. връзка 220 V до 2 KW и ел. консумация, 1 бр. осветително тяло на всеки 2 кв.м., почистване на щанда, подово покритие мокет, стандартно оборудване от 1 бр. информационно бюро с ключ h80 cm, 2 стола хром, Wi-Fi. Височина на щанда – 250 см.

Разкаширане на табла и почистването им от фолио, други материали и замърсяване се извършва от организаторите и се заплаща допълнително.

 1. ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОРГАНИЗАТОРА

Изпълнението на щандове по индивидуален проект се оферира допълнително.

 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕ ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изграждането на щандове от външен изпълнител се съгласува с ОРГАНИЗАТОРА. Проектите следва да бъдат представени в срок не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни преди започване на изложението, да отговарят на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност и да съдържат план с отбелязани изводи за телефон, интернет, вода, ток, изгледи – фронтален, страничен и котирана височина на елементите. Съгласуването е задължително условие за получаване на разрешение за изграждане на щандовете, както и подписване на Договор за строителство.

В случай, че ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не представи проектите и подписаните строителни договори за съгласуване в посочения по-горе срок, дължи на ПРИМ ЕКСПО неустойка в размер на 1,00 (едно) ЕВРО без ДДС на кв.м. върху заявената изложбена площ. Фирмите-изложители, които не са представили своите проекти, не се допускат до строеж. ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да излагат своите материали само на изложбената площ, която са заявили и заплатили в полза на ОРГАНИЗАТОРА.

 1. КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

Организаторът осигурява срещу допълнително заплащане зали и техническо оборудване в ИЕЦ за провеждане на съпътстващи прояви – презентации, семинари и други рекламни услуги.

 1. СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, МИТНИЧЕСКА ОБРАБОТКА И ЗАСТРАХОВКИ

Единственият и официален спедитор на територията на Интер Експо Център е „Експо Логистик” ООД, e-mail: expologistik@iec.bg

тел.: +359 2 9655 296; +359 2 9655297; факс: +359 2 9655258

 1. ОХРАНА

ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява общата охрана на изложението и не носи отговорност за щети и липси на изложбените щандове, в рамките на работното време, причинени на ИЗЛОЖИТЕЛЯ от трети лица.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

Изграждане на щандове от външен изпълнител:

12, 13 и 14.02.2023 – от 08,30 до 18,30 ч.

Извънредно работно време се заявява на щанд Информация:

до 14,00 ч. – 250,00 евро за всеки започнат час;

след 14,00 ч. – 300,00 евро за всеки започнат час

Аранжиране на щандове и регистрация:

14.02.2023 – от 08,30 до 18,30 ч.

За изложители:

15.02.2023 – от 09,00 до 19,00 ч.

16.02.2023 – от 09,00 до 19,00 ч. 

17.02.2023 – от 09,00 до 19,00 ч. 

За посетители:

15.02.2023 – от 10,00 до 18,30 ч. / за професионалисти, с предварителна регистрация/

16.02.2023 – от 10,00 до 18,30 ч. /свободен достъп/

17.02.2023 – от 10,00 до 18,30 ч. /свободен достъп/

Освобождаване и демонтаж на изложбени площи:

17.02.2023 – от 18,30 до 19,00 ч.

18.02.2023 – от 08,30 до 18,30 ч.

Не се разрешава демонтаж на щандове преди 18,30 ч. на 17.02.2023.

При неспазване на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 200 лв.

Регистрация на участниците се извършва на щанд ИНФОРМАЦИЯ на 14.02.2023 г. Внасяне и изнасяне на изложбен реквизит се извършва през служебните входове на залите. Организаторът осигурява безплатно 1 паркомясто за целия период на изложението за основен изложител.

Престой на паркинга е разрешен само в рамките на работното време на изложението.

 1. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

Цените важат за целия период на Изложението.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% такса участие и 50% от стойността на заявената площ в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформа-фактура. Окончателната сума, включително и допълнително заявените услуги и оборудване, се заплащат най-късно до 25.01.2023 г.

Отказ от заявени допълнителни услуги и оборудване се приема до 20.01.2023 г. След този срок се заплащат на 100%.

Услуги и оборудване, заявени след крайния срок се изпълняват при възможност и след тяхното заплащане с 10% увеличение на цената.

Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

Услуги и оборудване, заявени в деня за зареждане се изпълняват при възможност след 14,00 ч. и след тяхното заплащане с 10% увеличение на цената.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАТОРА /в лева/:

ЕТ ПРИМ ЕКСПО – Вихра Огнянова

Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260

Разплащателна сметка в лева:

IBAN: BG50BPBI79401052416401

BIC: BPBIBGSF

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изложителят е информиран, че част от предоставената информация по настоящия договор съдържа лични данни, които са обект на специална закрила съгласно действащото законодателство. С подписването на настоящия договор, Изложителят дава своето съгласие на Организатора да събира, обработва и предоставя на институции и трети лица предоставените му лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и изискванията на действащото законодателство. Изложителят има право на достъп до предоставените лични данни, съхранявани от Организатора, като се задължава при промяната им да уведоми незабавно Организатора.

 1. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва указанията на ОРГАНИЗАТОРИТЕ и на противопожарната охрана. Всички конструкции, рекламни материали и експонати, трябва да съответстват на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност. Не е разрешено тютюнопушенето в залите и фоайетата, както и складирането на запалителни материали.

 1. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

При настъпили форсмажорни обстоятелства или друго събитие извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.

Във всички случаи на настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила по смисъла на Търговския закон), страните се договарят допълнително за условията за продължаване на договора или неговото прекратяване, като в последния случай уреждат финансовите си отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на договора до датата на настъпване на форсмажорното обстоятелство.

В случай на нововъведени епидимиологични или други санитарно-здравни ограничения или други обстоятелства, свързани пряко или непряко с разпространението или ограничението на COVID 19, които затруднят или направят невъзможно провеждането на Изложението, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на възстановяване на авансово заплатената сума. В случай на започнало изпълнение, страните уреждат финансовите си отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на договора до датата на прекратяване.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

За неуредени случаи между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.