Търсене
Close this search box.

ASSOCIATION FESTIVALS IN BULGARIA

Страна: Bulgaria
Зала: 3
Щанд: C 3

Информация за изложителя

Асоциация Фестивалите в България Ви предлага сътрудничество, контакти, подкрепа, съвместна работа за създаване, реализация и популяризиране на културни събития и фестивали.

АФБ свързва събития-творци-публика, осъществява връзка между всички заинтересовани страни, ангажирани с реализирането на събития. АФБ привлича членове и изгражда общност, предоставя експертиза и обучение за разработване на културни програми и стратегии.

Членството предлага много възможности. Ще се радваме да Ви приветстваме в семейството на Асоциация Фестивалите в България.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ДАВА ПО-ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ!

Свържете се с нас: projects@fest-bg.com

Илияна Щерева-Иванова | Председател на УС |

+359 89 8514506

д-р Даниела Тодорова-Колева | Член на УС |

+359 98 8788801

Мария Карагьозова | Член на УС |

+359 89 9862665

д-р Стефания Темелкова | Член на УС |

+359 89 5637511

 

 

Association Festivals in Bulgaria suggests a creative cooperation for development, implementation and promotion of cultural events and festivals.

AFB connects the festivals’ stakeholders and all involved parties in the process of events’ implementation: organizers-creators-audience.

AFB creates the community dedicated to arts, culture and heritage and provides an expertise and knowledge for successful developing the cultural programs and strategies.

Membership offers plenty of opportunity. We are welcome you in the Festivals in Bulgaria Association.

COOPERATION GIVES BETTER PERSPECTIVES!

CONTACTS:

Join us: projects@fest-bg.com

Iliana Shtereva-Ivanova| President|

+359 89 8514506

Daniela Todorova-Koleva, PhD | Member of the Management Board |

+359 98 8788801

Mariya Karagyozova | Member of the Management Board |

Stefania Temelkova, PhD | Member of the Management Board |

+359 89 5637511