Търсене
Close this search box.

HISTORICAL MUSEUM – TUTRAKAN

Страна: Bulgaria
Адрес: 7600 Tutrakan, 1 Suvorov Sq.
Телефон: 0866 / 61235; 61345; 60352
Зала: 3
Щанд: D 12

Информация за изложителя

Исторически музей – Тутракан се занимава с научноизследователска, експозиционна, обществена и културно-реставрационна дейност. Филиал на Историческия музей е уникалния Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“, определен за визитната картичка на Тутракан.

През 2018 г. Народното събрание обяви Тутракан за град на Българската бойна слава.

На 18 април 2024 г. в Мемориал „Военно гробище – 1916 г.“, недвижима културна ценност от национално значение и символ на българската воинска слава и на героизма на българския войник, ще се открие нов иновативен музеен обект Мемориал „Тутраканска епопея 1916“. В него се представят войните за национално освобождение и обединение на България. Експозицията представлява 360-градусово съпреживяване на бойното поле и посетителят има възможност емоционално и възможно в най-висока степен реалистично да преживее атаката на Тутраканската крепост през 1916 г.

0866 / 61235 – директор, 61345 – уредници, 60352 – уредник етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“

 

Historical Museum-Tutrakan deals with scientific research, expositional, public and cultural-restoration activities. A branch of the Historical Museum is the unique Ethnographic Museum „Danube Fishing and Boat Building“, designated as Tutrakan’s visiting card. In 2018, the National Assembly declared Tutrakan a city of Bulgarian military glory. On April 18, 2024, a new innovative museum object Memorial „Tutrakan Epic 1916“ will be opened in the „Military Cemetery-1916“ Memorial, an immovable cultural asset of national importance and a symbol of Bulgarian military glory and the heroism of the Bulgarian soldier. It presents the wars for national liberation and unification of Bulgaria. The exposition is a 360-degree experience of the battlefield and the visitor has the opportunity to emotionally and as realistically as possible experience the attack on the Tutrakan fortress in 1916.