Търсене
Close this search box.

THE RHODOPES TOURISM REGION

Страна: Bulgaria
Адрес: Smolyan, 14 Bulgaria Blvd.
Телефон: 088 442 2686
Имейл: outrr@abv.bg
Зала: 3
Щанд: C 6

Информация за изложителя

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ РАЙОН „РОДОПИ“  обхваща територията на Родопа планина, следвайки външните граници на периферните й общини – общо 28 на брой.  Районът е с характерна културно-историческа идентичност, запазени традиции и съхранена природа, които са в основата на множеството туристически продукти и услуги: ски-ваканция, балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм, пешеходен, селски, приключенски, екотуризъм, културно-исторически и фестивален туризъм, ловен и риболовен и поклоннически туризъм. В Организацията за управление на Туристически район „Родопи“ членуват Областна администрация – Смолян, общините Смолян, Чепеларе, Маджарово, Велинград, Ардино, Куклен,  Ивайловград, Брацигово, Лъки, Девин и Мадан, както  и неправителствените организации: РТА „Родопи“ – Смолян, СРХР – Смолян, ТД „Родопея“ – Ягодина, СХРТ – Чепеларе.

 

THE RHODOPES TOURISM REGION covers the territory of the Rhodopes Mountains, following the outer borders of its peripheral municipalities – a total of 28 in number. The area has a characteristic cultural-historical identity, preserved traditions and preserved nature, which are the basis of many tourist products and services: ski vacation, balneotourism, SPA and Wellness tourism, hiking, rural, adventure, ecotourism, cultural-historical, festival, hunting, fishing and pilgrimage tourism. The Organization for the Management of the Tourist Region „Rhodope“ includes Regional Administration – Smolyan, the municipalities of Smolyan, Chepelare, Madzharovo, Velingrad, Ardino, Kuklen, Ivaylovgrad, Bratsigovo, Lucky, Devin and Madan, as well as NGO-organizations: „Rhodopes“ RTA – Smolyan , RHRA – Smolyan,  TD „Rhodopeia“ – Yagodina, UHRT – Chepelare.